Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Strona BIP Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej - Finanse

  • Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 roku Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

    W dniu 18 grudnia 2019 r. Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwałą nr XII/128/2019 uchwaliła budżet Miasta na rok 2020.

    Podstawą działalności Miejskiego Domu Kultury jest plan finansowy dochodów i wydatków. Źródłem dochodów Miejskiego Domu Kultury są dotacje - w tym podmiotowa oraz inwestycyjna, przekazywane przez Organizatora, tj. Miasto Ostrów Mazowiecka, oraz wpływy z usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

    Miejski Dom Kultury jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Dochody i wydatki zapisane są w klasyfikacji budżetowej w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice  i kluby. Szczegółowe wykonanie planów i wykonania za I półrocze 2020 roku przedstawione są poniżej.

    Więcej