Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Deklaracja dostępności - Strona BIP Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Deklaracja Dostępności

Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

Status zgodności pod względem ustawy: Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Remigiusz Danelczyk, e-mail: remigiuszdanelczyk@mdkostrowmaz.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 880 282 194. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Miejski Dom Kultury mieści się przy ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka
 • Do budynku prowadzą 3 wejścia.
 • Wejście główne do budynku znajduje się od strony południowo-zachodniej. Prowadzą do niego trzy schody. Wejście przystosowane dla osób poruszających się na wózku znajduje się od strony północno-zachodniej, natomiast trzecie wejście zlokalizowane jest od strony południowo-wschodniej.
 • W budynku nie ma schodów.
 • W przedsionku głównego wejścia, po prawej stronie znajdują się drzwi do poczekalni. Idąc prosto wejdziemy na główny korytarz budynku mając przed sobą po lewej stronie drzwi do szatni, natomiast po prawej drzwi do toalety. Gdy skręcimy w lewo, po przejściu ok. dziesięciu metrów po lewej stronie znajduje się sekretariat, natomiast po prawej kasa.
 • Dookoła budynku z trzech stron znajdują się miejsca parkingowe w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
 • Pracownicy nie znają języka migowego.
 • W pomieszczeniach sekretariatu oraz kasy znajdują się stanowiskowe pętle indukcyjne ułatwiające porozumiewanie się z osobami korzystającymi z aparatów słuchowych.
 • Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
 • Na stronie dostępna jest wersja kontrastowa.
 • Na stronie internetowej dostępna jest opcja czytająca.

Data wytworzenia: 2020-03-31 07:45 Autor: Remigiusz Danelczyk Data publikacji: 2020-03-31 07:45 Osoba udostępniająca na stronie: Remigiusz Danelczyk Data ostatniej modyfikacji: 2022-03-02 Osoba modyfikująca: Remigiusz Danelczyk