Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 roku Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 roku Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie Uchwały Nr XXV/181/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 października 2016 r., oraz zawartego porozumienia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną zapewnia Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej. 

Centrum Usług Wspólnych rozpoczęło z dniem 1 stycznia 2017 r., obsługę finansową, kadrowo-płacową oraz obsługę w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości.

W dniu 18 grudnia 2019 r. Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwałą nr XII/128/2019 uchwaliła budżet Miasta na rok 2020.

Podstawą działalności Miejskiego Domu Kultury jest plan finansowy dochodów i wydatków. Źródłem dochodów Miejskiego Domu Kultury są dotacje - w tym podmiotowa oraz inwestycyjna, przekazywane przez Organizatora, tj. Miasto Ostrów Mazowiecka, oraz wpływy z usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Miejski Dom Kultury jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Dochody i wydatki zapisane są w klasyfikacji budżetowej w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice  i kluby. Szczegółowe wykonanie planów i wykonania za I półrocze 2020 roku przedstawione są poniżej.

 1. Dochody

Rozdział 92109

l.p.

Źródło dochodów

§

Plan na 2020

Wykonanie za I półrocze 2020

%

Środki pieniężne

na dzień 01.01.2020 r.

na dzień 30.06.2020 r.

 

Ogółem

-kasa
-środki w drodze
-środki na rachunku bankowym

 

7 998,18

598,00
1 107,00
6 293,18

172 445,83

400,00
409,00
171 636,83

 

1

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

2480

1 750 000,00

875 002,00

50

3

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

6220

80 000,00

0,00

100

 

Razem dotacje

 

1 830 000,00

875 002,00

47,81

4

Wpływy z usług

 

614 000

298 966,23

48,69

5

Odsetki bankowe

 

1 000

306,17

30,62

6

Pozostałe wpływy

 

40 000

13 377,29

33,44

7

Darowizny

 

4000

0,00

0

 

Razem przychody

 

659 000

312 649,69

47,44

 

Ogółem dochody

 

2 489 000

1 187 651,69

47,72

 

Szczegółowa prezentacja dochodów

Dotacje:

Podstawą działalności Miejskiego Domu Kultury jest dotacja podmiotowa przekazywana w 12 ratach na konto jednostki przez Organizatora, jakim jest Miasto Ostrów Mazowiecka.

Na podstawie Uchwały Nr XII/128/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2019 r., w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 r. została zapisana dotacja podmiotowa na 2020 r. w wysokości 1 750 000 zł. Ma ona na celu zapewnienie ciągłej działalności instytucji kultury, która ma za zadanie świadczyć usługi, organizować imprezy, warsztaty, zajęcia dla dzieci, młodzieży jak również dla dorosłej społeczności ostrowskiej.

W uchwale budżetowej ujęte zostały również środki na zakupy inwestycyjne w wysokości 80 000 złotych, z przeznaczeniem  na archiwum i zakup urządzeń klimatyzacji.

W I półroczu 2020 roku Miejski Dom Kultury otrzymał niżej wymienione dofinansowanie:

 • dotacja podmiotowa – 875 002 zł.,

Razem: 875 002 zł.

 

Wpływy:

W ramach prowadzonej działalności Miejski Dom Kultury zapewnia organizację różnorodnych zajęć dla młodszej i starszej społeczności miasta i okolic.

Oferta MDK dostosowana jest do praktycznie każdego rodzaju potrzeb i możliwości z dziedziny kulturalnej, co nie znaczy, że jest to zamknięty katalog usług, jakie świadczy instytucja. Różnorodność usług rozszerza się z roku na rok o wynikające na bieżąco potrzeby oraz przejawy zainteresowań.

W okresie sprawozdawczym tj., od stycznia do czerwca 2020 roku Miejski Dom Kultury zachęcał mieszkańców do udziału w realizowanych przez siebie zajęciach, były to m.in.:

 1. zajęcia taneczne,
 2. Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 3. zajęcia plastyczne i ceramiczne,
 4. Ostrowskie Studio Piosenki,
 5. Lektorat językowy dla dzieci i dorosłych,
 6. zajęcia „Bądź Fit” Zdrowy kręgosłup,
 7. wolontariat,
 8. chór,
 9. postaw na przyszłość,
 10. dziecięca akademia artystyczna,
 11. seniorzy,
 12. zajęcia recytatorskie,
 13. orkiestra młodych,
 14. zajęcia teatralne,
 15. robotyka,
 16. akrobatyka,
 17. zajęcia młody programista.

Podczas ferii zimowych tak jak w latach poprzednich – zorganizowane zostały półkolonie. Uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia na prowadzenie półkolonii. Dzieci, które uczestniczyły w półkoloniach miały zapewniony szereg przeróżnych atrakcji.

W związku z pandemią wirusa COVID-19 od połowy marca nastąpiła miesięczna przerwa w zajęciach. Po złagodzeniu wprowadzonych obostrzeń w związku z epidemią, zajęcia zaczęto prowadzić online.

Wpływy z biletów stanowiły I półroczu w 2020 r. najważniejszy przychód dla MDK. Dokłada się wszelkich starań aby uatrakcyjnić ofertę kina i na bieżąco wyświetlać wszelkie nowości a tym samym na bieżąco zaspokajać potrzeby kulturalne mieszkańców naszego miasta i okolicznych miejscowości. Poniżej wymieniono wpływy do MDK z działalności:

z seansów filmowych – 203 151,12 zł,
z zajęć tanecznych – 15 980,25 zł,
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 8 370,00 zł,
z zajęć plastycznych i ceramiki – 11 363,20 zł,
z Dziecięcej Akademii Artystycznej –  2 024,00 zł,
z tytułu organizacji półkolonii – 21 091,00 zł,
zajęcia Ostrowskie Studio Piosenki –  4 761,75 zł,
zajęcia „Bądź fit”, stretching – 2 523,00 zł,
zajęcia teatralne –  750,00 zł,
zajęcia instrumentalne – 908,75 zł,
multikarnety – 705,00 zł,
Lektorat językowy – 6 195,00 zł,
Młody Programista – 9 380,00 zł,
Rysunek architektoniczny – 696,00 zł,
Robotyka –  1 040,00 zł,
Pozostałe zajęcia – 598,00 zł.
Razem: 289 537,07 zł.

W ramach prowadzonej działalności - Miejski Dom Kultury wynajmuje pomieszczenia, powierzchnię pod automaty, ekran kinowy oraz sprzęt w ramach czego uzyskuje przychody. Przychód osiągnięty w I półroczu 2020 r. z tego tytułu wyniósł:

 • najem 7 932,72 zł,

pozostałe wpływy z prowadzonej działalności Miejskiego Domu Kultury stanowiły:

 • odsetki bankowe 298,30 zł,
 • pozostałe wpływy (w tym zwrot podatku VAT) 14 881,60 zł.

Łącznie w I półroczu 2020 roku wpływy zamknęły się kwotą: 1 187 651,69 zł.

 

 1. Wydatki

W ramach wymienionej wyżej uchwały w sprawie wspólnej obsługi, realizacja techniczna wszystkich wydatków wykonywana była przez Centrum Usług Wspólnych na podstawie dyspozycji wypłaty Dyrektora Miejskiego Domu Kultury.

Każdy wydatek musi zawierać potwierdzenie w formie zapisu: „sprawdzono pod względem merytorycznym” oraz „zatwierdzam do wypłaty” i opatrzone podpisem dyrektora MDK. Oba te zapisy muszą być uzupełnione w adnotację w sprawie potrzeby dokonania wydatku.

W I półroczu 2020 roku największa część wydatków stanowiły wypłaty wynagrodzeń,  umów zlecenia oraz umów o dzieło.

Drugim wydatkiem wiążącym się z wynagrodzeniami jest zapłata pochodnych naliczonych od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (składki ZUS, fundusz pracy).

W Miejskim Domu Kultury na dzień 30 czerwca 2020 roku pracowało 22 osoby na 21,5 etaty, w tym 20 osób w pełnym wymiarze, 2 osoby na ¾ etatu. W ramach prowadzonej działalności w I półroczu 2020 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie wyniosło 21,46 etatów.

Dla zapewnienia ciągłej działalności MDK zawarł w I półroczu 2020 r. łącznie 11 umów zlecenia lub o dzieło. Były to w szczególności zlecenia dotyczące prowadzenia zajęć oraz przeprowadzenia wykładów dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które cieszą się bardzo dużą popularnością.

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w omawianym okresie wyniosły:

 • wynagrodzenia osobowe 482 649,20 zł,
 • wynagrodzenia bezosobowe 45 530,38 zł,
 • pochodne od wynagrodzeń (ZUS, f. pracy) 82 967,88 zł.

Razem : 611 147,46 zł.

W związku z emisją filmów czy wykorzystywaniem utworów Miejski Dom Kultury zobowiązany był do naliczenia i odprowadzenia odpowiednich należności w formie honorariów dla ZAiKS-u, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej lub innych instytucji.

 • Łącznie za I półrocze 2020 rok z tego tytułu odprowadzono kwotę 169 901,34 zł.

Miejski Dom Kultury jest inicjatorem wielu imprez artystycznych, festiwali - często cyklicznych, połączonych z konkursami. W ramach gratyfikacji, zachęty do udziału w imprezach zakupione zostały nagrody dla uczestników. 

 • Wydatki na ten cel, w I półroczu 2020 r., wyniosły 496,70 zł.

Wydatki rzeczowe i materiałowe poniesione w okresie sprawozdawczym przeznaczone były głównie na zaopatrzenie biurowe, zakup środków czystości, środków do ochrony i dezynfekcji z powodu wirusa COVID – 19, zakup materiałów dla uczestników zajęć organizowanych przez MDK, do celów uwieczniania działań uczestników zajęć jak również pracy instruktorów.

 • Zakupy rzeczowe i wydatki  na energię stanowiły łącznie wartość 120 405,54 zł.

Zakup usług w  półroczu 2020 r. to przede wszystkim opłaty eksploatacyjne, opłata za ochronę obiektów, konserwacje wind, za media, badania lekarskie, usługi transportowe. Największe wydatki ponoszone są na organizację widowisk, przedstawień, imprez cyklicznych, itp.

 • Usługi stanowiły łącznie wartość 74 128,27 zł.

Miejski Dom Kultury nie jest właścicielem budynku przy ul. 11 listopada 5 w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie mieści się Kino Ostrovia – lokal kina jest wynajmowany od OSP w Ostrowi Mazowieckiej, na podstawie wieloletniej umowy. Wydatki poniesione z tego tytułu były następujące:

 • w ramach czynszu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11 682,30 zł.
 • na potrzeby instytucji, w ramach spraw załatwianych poza miejscem pracy, jak również w celu odbycia szkoleń w ramach wyjazdów służbowych wydatkowano kwotę 240,00 zł.

Niezbędne do prowadzenia działalności jest wykupienie potrzebnych ubezpieczeń. W związku z tym w omawianym okresie poniesiono wydatki na zakup polis ubezpieczenia komunikacyjnego, mienia oraz nieruchomości - wydatkowano na ten cel kwotę 4 832,98 zł.

 • Zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, przekazano 75 % planowanych środków odpisu na 2020 rok, tj. 20 259,75 zł.  
 • Pozostałe wydatki związane z kursami pracowników oraz na wydatki osobowe inne niż wynagrodzenia i pozostałą działalnością MDK wyniosły 2 142,40 zł.
 • Podatki i opłaty - 6 719,00 zł.

Ogółem wydatki w I półroczu 2020 roku zamknęły się kwotą 1 021 955,74 zł.

W związku z brakiem możliwości prowadzenia działań kulturalnych przez Miejski Dom Kultury, oraz spadkiem przychodów w okresie  marzec-czerwiec, związanych z wirusem COVID – 19, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych został złożony wniosek o zwolnienie z opłacania z tytułu składek za miesiąc marzec, kwiecień, maj 2020 roku. Zwolnienie opiewa na 50% naliczonych obciążeń na poczet ZUS. Zwrot środków stanowi pomoc publiczną, która ma na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID – 19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020).

Miejski Dom Kultury do 30.06.2020 roku otrzymał pomoc w wysokości 37 728,73 zł

Sporządził:                                                                              Weryfikacja:

Joanna Wójcik  -  inspektor ds. księgowości                           Barbara Szczapa – po dyrektor

Sprawdził:

Iwona Nowak – główny księgowy

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-07-31 Autor: Joanna Wójcik Data publikacji: 2020-08-01 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Remigiusz Danelczyk Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-13 Osoba modyfikująca: Remigiusz Danelczyk