Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie Uchwały Nr XXV/181/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 października 2016 r. oraz zawartego porozumienia, od 1 stycznia 2017 roku Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej zapewnia obsługę administracyjną, finansowo – księgową, kadrową i organizacyjną w tym w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości.

Miejski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Miejski Dom Kultury jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Ostrów Mazowiecka w księdze rejestrowej pod pozycją nr 1.

W dniu 18 grudnia 2019 r. Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwałą nr XII/128/2019 uchwaliła budżet Miasta na rok 2020 rok.

Podstawą działalności Miejskiego Domu Kultury jest plan finansowy dochodów i wydatków. Źródłem dochodów Miejskiego Domu Kultury są dotacje - w tym podmiotowa, inwestycyjna - przekazywane przez Organizatora, tj. Miasto Ostrów Mazowiecka, oraz wpływy z usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Miejski Dom Kultury jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Dochody i wydatki zapisane są w klasyfikacji budżetowej w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Szczegółowy plan oraz jego realizacja za 2020 roku przedstawione są poniżej.

 1. Dochody

Rozdział 92109

l.p.

Źródło dochodów

§

Plan na 2020

Wykonanie za 2020

%

Środki pieniężne

na dzień 01.01.2020 r.

na dzień 31.12.2020 r.

1.

Ogółem

-kasa
-środki w drodze
-środki na rachunku bankowym
- środki na rachunku bankowym VAT

 

7 998,18

598,00
1 107,00
6 293,18

0,00

9 269,38

400,00
0,00
8 869,38

0,00

 

2.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

2480

1 750 000,00

1 450 417,50

82,88

3.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

6220

80 000,00

0,00

0,00

4. Dotacja celowa Państwowy Instytut Sztuki Filmowej 6220 7 312,28 7 312,28 100,00

 

Razem dotacje

 

1 837 312,28

1 457 729,78

79,34

5.

Wpływy z usług

 

440 591,00

440 591,00

100,00

6.

Odsetki bankowe

 

315,90

315,90

100,00

7.

Pozostałe wpływy

 

56 989,00

56 987,66

100,00

8.

Darowizny

 

2 850,00

2 850,00

100,00

 

Razem przychody

 

500 745,90

500 744,63 

100,00

 

Ogółem dochody

 

2 338 058,18

1 958 474,41

83,76

 

Szczegółowa prezentacja dochodów

Dotacje:

Podstawą działalności Miejskiego Domu Kultury jest dotacja podmiotowa przekazywana w 12 ratach na konto jednostki przez Organizatora – Miasto Ostrów Mazowiecka.

Na podstawie Uchwały Nr XII/128/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2019 r., w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 r. została zapisana dotacja podmiotowa na 2020 r. w wysokości 1 750 000 zł.

Ma ona na celu zapewnienie ciągłej działalności instytucji kultury, która ma za zadanie świadczyć usługi, organizować imprezy, warsztaty, zajęcia dla dzieci, młodzieży jak również dla dorosłej społeczności ostrowskiej.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii i dwukrotnym, czasowym zawieszeniu działalności instytucji kultury oraz zamknięciem obiektów, wykorzystano dotacji podmiotowej w roku 2020 w 100%. Dotacja podmiotowa Miejskiego Domu Kultury, została niewykorzystana w kwocie 299 582,50 zł.

W uchwale budżetowej ujęte zostały również środki na zakupy inwestycyjne w wysokości 80 000 złotych, z przeznaczeniem  na archiwum i  zakup urządzeń klimatyzacji.  W związku z panującą sytuacją epidemiczną planowane przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.

Miejski Dom Kultury uzyskał dotacje celową na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Rozwój Kin 2020 – Modernizacja kin – w  wysokości 37,50 % tj. 7 312,28 zł (netto) budżetu przedsięwzięcia pod nazwą Zakup biletomatu do Kina Ostrovia.

 • dotacja podmiotowa -  1 450 417,50 zł.,
 • dotacja celowa PISF -         7 312,28 zł.,
 • Razem:                          1 457 729,78 zł.

Wpływy:

W ramach prowadzonej działalności Miejski Dom Kultury zapewnia organizację różnorodnych zajęć dla młodszej i starszej społeczności miasta i okolic.

Oferta MDK dostosowana jest do praktycznie każdego rodzaju potrzeb i możliwości  z dziedziny kulturalnej, co nie znaczy, że jest to zamknięty katalog usług, jakie świadczy instytucja. Różnorodność usług rozszerza się z roku na rok o wynikające na bieżąco potrzeby oraz przejawy zainteresowań.

W okresie sprawozdawczym tj., w roku 2020 roku Miejski Dom Kultury zachęcał mieszkańców do udziału w realizowanych przez siebie zajęciach stacjonarnych , były to m.in.:

 1. zajęcia taneczne,
 2. Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 3. zajęcia plastyczne i ceramiczne,
 4. Ostrowskie Studio Piosenki,
 5. Lektorat językowy dla dzieci i dorosłych,
 6. zajęcia „Bądź Fit” Zdrowy kręgosłup,
 7. wolontariat,
 8. chór,
 9. postaw na przyszłość,
 10. dziecięca akademia artystyczna,
 11. seniorzy,
 12. zajęcia recytatorskie,
 13. orkiestra młodych,
 14. zajęcia teatralne,
 15. robotyka,
 16. akrobatyka,
 17. zajęcia młody programista.

Podczas ferii zimowych tak jak w latach poprzednich – zorganizowane zostały półkolonie. Uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia na prowadzenie półkolonii. Dzieci, które uczestniczyły w półkoloniach miały zapewniony szereg przeróżnych atrakcji.

W związku z pandemią wirusa COVID-19 od połowy marca nastąpiła miesięczna przerwa w zajęciach. Po złagodzeniu wprowadzonych obostrzeń w związku z epidemią, zajęcia, wydarzenia kulturalne, konkursy oraz wykłady UTW zaczęto prowadzić online.

Wpływy z biletów stanowiły w 2020 r. najważniejszy przychód dla MDK. Dokłada się wszelkich starań aby uatrakcyjnić ofertę kina i na bieżąco wyświetlać wszelkie nowości a tym samym na bieżąco zaspokajać potrzeby kulturalne mieszkańców naszego miasta i okolicznych miejscowości. Poniżej wymieniono wpływy do MDK z działalności

z seansów filmowych – 262 126,12 zł,
z zajęć tanecznych – 33 931,75 zł,
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 12 853,00 zł,
z zajęć plastycznych i ceramiki – 21 137,20 zł,
z Dziecięcej Akademii Artystycznej –  2 931,50 zł,
z tytułu organizacji półkolonii – 32 239,00 zł,
zajęcia Ostrowskie Studio Piosenki – 10 950,75 zł,
zajęcia „Bądź fit”, stretching – 2 740,00 zł,
zajęcia teatralne –  750,00 zł,
zajęcia instrumentalne – 12 459,25 zł,
multikarnety – 705,00 zł,
Lektorat językowy – 9 266,25 zł,
Młody Programista – 20 639,75 zł,
Rysunek architektoniczny – 3 757,75 zł,
Robotyka –  3 488,50 zł,
Daj dziecku młotek – 1 061,25 zł,
Pozostałe zajęcia – 1 910,00 zł.
Karta elektroniczna – 2 290,00 zł,
Razem: 440 591,07 zł.

W ramach prowadzonej działalności - Miejski Dom Kultury wynajmuje pomieszczenia, powierzchnię pod automaty, ekran kinowy oraz sprzęt w ramach czego uzyskuje przychody. Przychód osiągnięty w2020 r. z tego tytułu wyniósł:

 • najem 9 573,63 zł,

pozostałe wpływy z prowadzonej działalności Miejskiego Domu Kultury stanowiły:

 • odsetki bankowe                                                                   315,90 zł.,
 • z tytułu darowizn                                                                2 850,00 zł.,
 • sponsoring ( Spotkanie ze Świętym Mikołajem, UTW)    21 236,00 zł.,
 • pozostałe wpływy (w tym zwrot podatku VAT)                 24 433,85 zł.,
 • dopłata do seansów Stowarzyszenie Kin studyjnych        1 744,18 zł.

Łącznie w 2020 roku wpływy zamknęły się kwotą: 1 958 474,41 zł.

 

 1. Wydatki

W ramach wymienionej wyżej uchwały w sprawie wspólnej obsługi, realizacja techniczna wszystkich wydatków wykonywana była przez Centrum Usług Wspólnych na podstawie dyspozycji wypłaty Dyrektora Miejskiego Domu Kultury.

Każdy wydatek musi zawierać potwierdzenie w formie zapisu: „sprawdzono pod względem merytorycznym” oraz „zatwierdzam do wypłaty” i opatrzone podpisem dyrektora MDK. Oba te zapisy muszą być uzupełnione w adnotację w sprawie potrzeby dokonania wydatku.

W 2020 roku największą część wydatków stanowiły wypłaty wynagrodzeń,  umów zlecenia oraz umów o dzieło.

Drugim wydatkiem wiążącym się z wynagrodzeniami jest zapłata pochodnych naliczonych od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (składki ZUS, fundusz pracy).

W Miejskim Domu Kultury na dzień 31 grudnia 2020 roku pracowało 21 osób na 20,5 etatach, w tym 19 osób w pełnym wymiarze, 2 osoby na ¾ etatu.  W ramach prowadzonej działalności w 2020 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie wyniosło 21,31 etatów.

Dla zapewnienia ciągłej działalności MDK zawarł w 2020 r. łącznie 33 umów zlecenia lub o dzieło. Były to w szczególności zlecenia dotyczące prowadzenia zajęć oraz przeprowadzenia wykładów dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które cieszą się bardzo dużą popularnością.

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w omawianym okresie wyniosły:

 • wynagrodzenia osobowe                                 953 559,16 zł.,
 • wynagrodzenia bezosobowe                             97 220,47 zł.,
 • pochodne od wynagrodzeń (ZUS, f. pracy)     164 583,43 zł.,
 • Razem:                                                         1 215 363,06 zł.

W związku z emisją filmów czy wykorzystywaniem utworów Miejski Dom Kultury zobowiązany był do naliczenia i odprowadzenia odpowiednich należności w formie honorariów dla ZAiKS-u, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej lub innych instytucji.

 • Łącznie za 2020 rok z tego tytułu odprowadzono kwotę 209 622,76 zł.

Miejski Dom Kultury jest inicjatorem wielu imprez artystycznych, festiwali - często cyklicznych, połączonych z konkursami. W ramach gratyfikacji, zachęty do udziału                            w imprezach zakupione zostały nagrody dla uczestników.  W związku ze stanem epidemiologicznym w/w wydatki za rok 2020 były o wiele niższe w porównaniu do lat poprzednich.

 • Wydatki na ten cel, w 2020 r., wyniosły 496,70 zł.

Wydatki rzeczowe i materiałowe poniesione w okresie sprawozdawczym przeznaczone były głównie na zaopatrzenie biurowe, zakup środków czystości, środków do ochrony i dezynfekcji z powodu wirusa COVID – 19, zakup materiałów dla uczestników zajęć organizowanych przez MDK, do celów uwieczniania działań uczestników zajęć jak również pracy instruktorów.

 • Zakupy rzeczowe i wydatki  na energię stanowiły łącznie wartość 236 560,97 zł.

Zakup usług w  półroczu 2020 r. to przede wszystkim opłaty eksploatacyjne, opłata za ochronę obiektów, konserwacje wind, za media, badania lekarskie, usługi transportowe. Największe wydatki ponoszone są na organizację widowisk, przedstawień, imprez cyklicznych, itp.

 • Usługi  stanowiły łącznie wartość 181 985,27 zł.

Miejski Dom Kultury nie jest właścicielem budynku przy ul. 11 listopada 5 w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie mieści się Kino Ostrovia – lokal kina jest wynajmowany od OSP w Ostrowi Mazowieckiej, na podstawie wieloletniej umowy. Wydatki poniesione z tego tytułu były następujące:

 • w ramach czynszu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27 626,82 zł.
 • na potrzeby instytucji, w ramach spraw załatwianych poza miejscem pracy jak również w celu odbycia szkoleń w ramach wyjazdów służbowych wydatkowano kwotę 240,00 zł.

Niezbędne do prowadzenia działalności jest wykupienie potrzebnych ubezpieczeń. W związku z tym w omawianym okresie poniesiono wydatki na zakup polis ubezpieczenia komunikacyjnego, mienia oraz nieruchomości - wydatkowano na ten cel kwotę 6 126,09 zł.

 • Zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, przekazano 100 % środków odpisu na 2020 rok, tj. 34 586,00 zł.
 • Pozostałe wydatki związane z kursami pracowników oraz na wydatki osobowe inne niż wynagrodzenia i pozostałą działalnością MDK wyniosły 10 151,90 zł.
 • Podatki i opłaty (podatek VAT, podatek PCC, podatek od nieruchomości) 9 351,64 zł.
 • Zakup Biletomatu do Kina Ostrovia 23 985,00 zł.

Ogółem wydatki w 2020 roku zamknęły się kwotą 1 956 096,21 zł.

W związku z brakiem możliwości prowadzenia działań kulturalnych przez Miejski Dom Kultury, oraz spadkiem przychodów w okresie  marzec-czerwiec, związanych z wirusem COVID – 19, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych został złożony wniosek o zwolnienie z opłacania z tytułu składek za miesiąc marzec, kwiecień, maj 2020 roku. Zwolnienie opiewa na 50% naliczonych obciążeń na poczet ZUS. Zwrot środków stanowi pomoc publiczną, która ma na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID – 19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020).

Miejski Dom Kultury do 31.12.2020 roku otrzymał pomoc w wysokości 37 728,73 zł.

Ekonomiczne skutki pandemii.

Pandemia COVID-19 niekorzystnie wpłynęła na wysokości przychodów i kosztów funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury oraz podejmowanych w związku z tym działań organizacyjnych przez dyrektora instytucji kultury. Instytucja kultury musiała dostosować się do nowych warunków które wymusiły szukania nowych sposobów dotarcia do odbiorców co za tym idzie realizacji programów w Internecie, natomiast pracownicy nauczyli się pracować zdalnie. Spadły dochody własne oraz koszty z tym związane. Większość cyklicznych wydarzeń kulturalnych nie odbyła się ze względu na panujące obostrzenia. Dochody własne Miejskiego Domu Kultury takie jak sprzedaż biletów na wydarzenia, opłaty za udział w zajęciach, dochody za najem nieruchomości, sponsoring  analogicznie koszty związane z przychodami tj. wynajem kopii filmowych, zakup materiałów i usług, wynagrodzenia bezosobowe w 2020 roku znacznie się obniżyły.  Porównując dochody własne i koszty z działalności za 2020 rok do roku 2019 spadek z wpływów wynosi 47,75% natomiast koszty z nimi związane 46,87%.     

Informacje dodatkowe:

Stan wymagalnych należności i zobowiązań Miejskiego Domu Kultury na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 0,00 zł.  

Stan środków w związku z rozliczaniem podatku VAT – 295,37 zł

Stan należności Miejskiego Domu Kultury na dzień 31.12.2020 rok wynosi: 

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka,ul. 11 Listopada 5, NIP 759-15-85-070 – 349,01 zł.,
 • MOMUSIC Marcin Owczarek, 51-179 Wrocław, ul. Bierzycka 15, NIP 8942836607 – 12 300,00 zł.,
 • Razem: 12 649,01 zł

Stan zobowiązań Miejskiego Domu Kultury na dzień 31.12.2020 rok:

 • Centrum Elektronicznych e Service Sp. z o.o., 01-102 Warszawa, Jana Olbrachta 94, NIP 1181477610 – 79,95 zł.,
 • Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Henryka Trębickiego 3, NIP 7591332417 – 5 613,77 zł.,
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. B. Prusa 66, NIP 759-14-75-720  – 463,10 zł.,
 • Lift Projekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik, 07-304 Ostrów mazowiecka, Kalinowo 86, NIP 7591477682 – 738,00 zł.,
 • Miasto Ostrów Mazowiecka, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, NIP 7591625088 – 2 648,07 zł.,
 • Razem:  9542,89 zł.

 

Sporządził: mgr Joanna Wójcik  -  inspektor ds. księgowości

Sprawdził: Iwona Nowak – główny księgowy

Weryfikacja: mgr Wioletta Ogonowska – dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-02-26 Autor: Joanna Wójcik Data publikacji: 2021-06-13 18:30 Osoba udostępniająca na stronie: Remigiusz Danelczyk Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-13 Osoba modyfikująca: Remigiusz Danelczyk